ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

วันที่ 14 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 300 คน)
 

           คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.โดยกำหนดให้เชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และหรือบุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งการรับสมัครปรากฎว่ามีผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน จำนวน 7 คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.รศ.ดร.ภมร ขันธะหัตถ์ 2.นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล 3.นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ 4.นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร 5.นางสาวนงนารถ เพชรสม 6.นายขจร จิตสุขุมมงคล และ 7.นายสุชาติ เวโรจน์

          สำนักงาน ก.พ.ขอเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดินและหรือบุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานตามรายชื่อดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยอาจแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1.จัดทำเป็นหนังสือถึง "เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.” กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า "ข้อคิดเห็นในการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.” 2.ส่งทางโทรสาร(FAX) หมายเลข 02-547-1380 และ3.ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.www.ocsc.go.th(พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย)(/node/add/mspc-survey) ทั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็นดังกล่าวขอให้ผู้ให้ข้อคิดเห็นระบุชื่อและนามสกุลจริง พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งสำนักงาน ก.พ.จะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นความลับและจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.เท่านั้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี