ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

วันที่ 14 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 181 คน)
 

              เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2559 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้และเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นตัวอย่างแก่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งรางวัลเป็น 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล ดังนี้ 1.บุคคลทั่วไป (ไม่เกิน 3 รางวัล) 2.เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) (จำนวน 1 รางวัล) 3.สื่อมวลชน (ไม่เกิน 3 รางวัล) 4.องค์กรภาครัฐ (ไม่เกิน 3 รางวัล) 5.องค์กรภาคเอกชน (ไม่เกิน 3 รางวัล) ทั้งนี้ บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

          ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 ภายในหน่วยงานและเครือข่าย รวมทั้งทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อ ส่งไปยังสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-1413930,021413931 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ www.nhrc.or.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี