ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2560(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

วันที่ 19 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 15 – 28 กันยายน 2559 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

1.ทุนเล่าเรียนหลวง                                             จำนวน 9 ทุน

2.ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             จำนวน 57 ทุน

3.ทุนกระทรวงการต่างประเทศ                              จำนวน 5 ทุน

4.ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย                              จำนวน 3 ทุน

5.ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์                                       จำนวน 1 ทุน

ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้คะแนนสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2559 ทางInternet ในเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://job.ocsc.go.th http://scholar2.ocsc.go.th

เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่http://www.bot.or.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทร. 02-5471000 ต่อ 8704, 8705, 8707, 8731

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี