ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) มาแจ้งการประกอบกิจการ

วันที่ 27 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 287 คน)
 

นายณัฐพล ฤกษ์สังเกตุ ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมประมงได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559 และ ประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนด ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) อยู่ก่อนวันที่ประกาศฯ ใช้บังคับ ต้องแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดราชบุรี ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 โดยกำหนดให้เขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ำสำหรับกิจการเพะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp. ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ขอแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp. มาแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 399 ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์หมายเลข 032-337656 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี