ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลบ้านโป่ง สอบราคาซื้อยา Meropenam 1 gm for injection ประมาณ 7,200 Vial

วันที่ 6 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Meropenam 1 gm for injection ประมาณ 7,200 Vial

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-221931 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี