ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

วันที่ 6 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย เฉลี่ยโดยประมาณ 5,000 กิโลกรัม/เดือน ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ในราคาประมาณ 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือ www.dnhospital.go.th  

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี