ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาแรงงานรับ – ส่งผู้ป่วย ห้องผ่าตัด

วันที่ 6 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาแรงงานรับ – ส่งผู้ป่วย ห้องผ่าตัด จำนวน 8 คน ของโรงพยาบาลราชบุรี กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ภายในวงเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม กิจประยูร โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajbuei.org หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1511 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี