ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Glipizide 5 mg tablets ประมาณ 9,129,000 เม็ด ของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดราชบุรี(ซื้อร่วมจังหวัด)

วันที่ 11 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Glipizide 5 mg tablets ประมาณ 9,129,000 เม็ด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-221931 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี