ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยปลาดุก บ้านห้วยเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 11 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 184 คน)
 

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยปลาดุก บ้านห้วยเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-133 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,651,400 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น.

ถึงเวลา 16.00 น. ณ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227554 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี