ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายดอนสะแก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 12 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 276 คน)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายดอนสะแก) ตำบลหัวโพ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.หัวโพกำหนด) ราคากลาง 1,253,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (ห้องท้องถิ่นอำเภอบางแพ) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

ผู้          สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-383233 โทรสาร 032-383746 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ www.huapho.go.th

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี