ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 13 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 240 คน)
 

        นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า รองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) /ประธานคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ได้ลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อยกระดับและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ 2 ระยะ คือ

1.การปฏิบัติในระยะเร่งด่วน (ปัจจุบัน-ธันวาคม 2559) เป็นการดำเนินการในเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน และได้รับการเพ่งเล็ง โดยจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2559 ดังนี้ การสร้างความรับรู้ให้กับส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้รับทราบถึงมาตรการ การดำเนินการต่างๆ เช่น การตรวจสอบการฟอกเงิน ฯลฯ รวมถึงบทลงโทษ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ,การป้องกันการลักลอบ เพื่อสกัดกั้นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้มากที่สุด ทั้งตามช่องทางด่านพรมแดน จุดผ่อนปรนทางการค้า ช่องทางตามธรรมชาติ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน ,การปราบปรามการละเมิดในท้องตลาด หลังจากได้สร้างความรับรู้ระยะหนึ่งแล้วจะดำเนินการต่อผู้ค้าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ไม่ให้ความร่วมมือ รวมถึงเจ้าของพื้นที่,การปราบปรามแหล่งผลิต/เก็บรักษา สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้การสืบสวนทางลับเพื่อหาตัวและจับกุมผู้กระทำผิดรายใหญ่ ,การปราบปรามการละเมิดบนระบบอินเทอร์เน็ต โดยการสืบสวน จับกุม ปิดเว็บไซต์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา,การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ สัญญาณเคเบิลและดาวเทียม โดยดำเนินคดีกับผู้ผลิต ,การลดใช้การซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์,การแก้ไขกฎหมายและกำหนดแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ,การประสานงานและรายงานผลการปฏิบัติ

2.การปฏิบัติในระยะยาว (มกราคม 2560 เป็นต้นไป) การดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ต่อเนื่องจากระยะเร่งด่วน โดยปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ,การแก้ไขกฎหมาย ในส่วนของ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ที่ยังเป็นข้อบกพร่อง รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ,เป็นการดำเนินการตามสายงานปกติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระทรวงพาณิชย์(กรมทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นหน่วยหลักในการประสานงานอย่างยั่งยืนต่อไป

-----------------------------------------

            


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี