ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อยา TOPIRAMATE 50 MG.TABLET

วันที่ 22 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา TOPIRAMATE 50 MG.TABLET จำนวน 108,000 เม็ด และกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน 2,702,664.00 บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
           กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้แต่ละบริษัทฯ ทราบ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. กำหนดเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ราชบุรี
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.Rajburi.org และwww.gprocurement.go.th///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี