ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวงจัดประชุมสรุปผลโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3238 (แยกเจ็ดเสมียน)

วันที่ 18 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 336 คน)
 

นายสิทธิชัย บุญสะอาด ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3238 (แยกเจ็ดเสมียน)   เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจโครงการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมถึงมีส่วนในการเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อโครงการและต่อชุมชนท้องถิ่น  กรมทางหลวงจึงกำหนดให้มีการประชุมสรุปผลโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และสรุปผลการศึกษาด้านต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาโครงการต่อไป

ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสรุปผลโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3238 (แยกเจ็ดเสมียน) ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 12.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี 1 ชั้น 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง โทร. 02-354 6668 ต่อ 24025

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี