ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดวัสดุเหลือใช้หมดความจำเป็น (เศษอาหารผู้ต้องขัง) ประจำปีงบประมาณ 2555

วันที่ 22 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
           เรือนจำกลางเขาบิน มีความประสงค์ในการบริหารจัดการเศษอาหารผู้ต้องขัง ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยการนำเศษอาหารออกทำการขายทอดตลาดและนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
          ผู้ใดมีความประสงค์จะเสนอราคาในการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ให้แสดงความจำนงและยื่นหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมอบต่อคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาได้จะต้องชำระเงินค่าวัสดุตามรายการที่เสนอราคามาเป็นเงินสดเต็มจำนวนตามจำนวนถัง (ความจุ 100 ลิตร) ทุกวันสิ้นเดือน หากไม่ดำเนินการตามนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ เรือนจำกลางเขาบินจะยกเลิกการขายทอดตลาด รายการนั้น พร้อมตัดสิทธิ์ผู้ประมูลรายนั้นและดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ ผู้เสนอราคามีสิทธิ์ซื้อวัสดุเหลือใช้(เศษอาหารผู้ต้องขัง) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 กำหนดวัน เวลา การขายทอดตลาดในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการเรือนจำกลางเขาบิน 229 หมู่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี