ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

วันที่ 22 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
 
            วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 4 รายการ คือ
            1.เครื่องทดสอบหัวฉีด จำนวน 2 เครื่อง
            2.ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศรถยนต์ R12 จำนวน 1 ชุด
            3.ชุดฝึกระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ชุด
            4. ไทมิ่งไลท์มีวัดรอบในตัวแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
            กำหนดการรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15-28 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321903 ต่อ 118
            กำหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี////นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี