ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 31)

วันที่ 27 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 147 คน)
 

นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี เรื่อง การกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เพื่อเพิ่มอัตราค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีสำหรับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการไปแล้วนั้น

        โดยประกาศดังกล่าวจะสิ้นผลใช้บังคับในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 และเห็นผลคงมาตรการป้องปราบการฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคต่อไป หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี จึงออกประกาศขยายเวลากำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในเขตท้องที่จังหวัดราชบุรี เป็นระยะเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในกรณีที่บุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ในช่วงระยะเวลาที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนั้น เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือจำคุกไม่เกิดหนึ่งปีและปรับ ซึ่งเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ การเปรียบเทียบให้ใช้อัตราการเปรียบเทียบตามที่กำหนดในข้อ 6 วรรค 2 แห่งระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี ว่าด้วยขั้นตอนวิธีการ และอัตราการเปรียบเทียบคดี พ.ศ.2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี