รับสมัครงาน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมา

วันที่ 18 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 731 คน)
 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย เพศชาย จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรี มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เลขที่ ๘๐/๑๙ ถนนราษฎรยินดี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ – ๓๒๑๘๕๖


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี