ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานจ้างเหมาวางท่อเสริมแรงดันบริเวณทางเข้า อบต.โรงหีบ-ตำบลบางยี่รงค์

วันที่ 23 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 84 คน)
 
          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณทางเข้า อบต.โรงหีบ-ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,279,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องงานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 11.00 น.
         ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 8,560.- บาท (ค่าเอกสาร 8,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 560.- บาท) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ในวันและเวลาทำการ สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารฯ ได้ในเวลา 8.30-15.00 น. เท่านั้น ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ (กำหนดเสนอราคาในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ กสท.บ้านโป่ง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี