รับสมัครงาน
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 30 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 746 คน)
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศและตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ของศูนย์เสมารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๑,๐๐๐ บาท วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ ชั้น ๓ เลขที่ ๗ ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ – ๓๒๓๓๘๔ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี