ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๑๑

วันที่ 1 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 106 คน)
 

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๑ เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถะครบครัน ทั้งในด้านการเป็นนัดคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติอย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป ซึ่งใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ ๒๒ เดือน และผู้ได้รับการประเมินให้เป็นผู้สำเร็จจากโครงการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ต่อไป

คุณสมบัติเฉพาะ กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร, กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และมีประสบการณ์การทำงานจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ ,กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร กรณีเป็นข้าราชการต้องได้รับคำยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการ ให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการต้องลงนามคำยินยอมในใบสมัครฯ ทั้งนี้ ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนรัฐบาล หรือทุนของส่วนราชการหรือทุนของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับความยินยอมจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย

ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ Zone W๑ ถนนแจ้งวัฒนะ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก การดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ www.igpthai.org หรือเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th สำนักงานก.พ.ร.จะรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี