ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ 7 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒ บัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๔ เพื่อดำเนินการสอบชิงทุนการศึกษาขององค์การฯ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเงินทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนจบระดับปริญญาตรีในประเทศ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

            ๑.  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกนอกประจำการ

            ๒.  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

            ๓.  มีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในขณะที่ยื่นคำร้องขอรับทุน

            ๔.  มีความประพฤติดี

            ๕.  มีฐานะยากจน

            ๖.  มีสุขภาพดี สามารถศึกษาต่อไปจนสำเร็จ

            ๗.  ไม่เป็นผู้กำลังรับทุนจากที่อื่นอยู่แล้ว

ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบชิงทุนการศึกษา โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกสงเคราะห์การศึกษา กองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตในภูมิลำเนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกำหนดยื่นหลักฐานการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ กำหนดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และจะประกาศผลสอบวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๒๓๓๙๒

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี