ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย

วันที่ 7 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 210 คน)
 

             นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 16.30 น. เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายมากขึ้น

            จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน ณ บริเวณลานกิจกรรม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์) ดังนี้ ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เริ่มออกกำลังกายหลังเวลาปฏิบัติราชการแล้ว หลังเวลา 16.30 น. และทุกวันพุธ เริ่มออกกำลังกายตั้งแต่เวลา 16.00 น. สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ให้เริ่มออกกำลังกายหลังเวลาปฏิบัติราชการแล้ว คือ หลังเวลา 16.30 น.

            ทั้งนี้ การร่วมกิจกรรมออกกำลังกายดังกล่าวไม่เป็นการบังคับแต่อย่างใด สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่บริการประชาชนโดยตรงให้ถือภารกิจบริการประชาชนเป็นหลัก โดยให้บริการประชาชนจนหมดผู้รับบริการก่อน และให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานไว้อย่างน้อย 1-2 นาย เพื่อให้บริการประชาชนกรณีมีเรื่องเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องให้บริการทันที หรือให้เจ้าหน้าที่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันในการออกกำลังกายได้ตามสมควร


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี