ข่าวประชาสัมพันธ์
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล

วันที่ 8 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 469 คน)
 

นายสมชาย นิลยาภรณ์ สรรพากรพื้นที่ราชบุรี เปิดเผยว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ทุกคราวที่มีการจ่ายเงินได้แล้วนำส่งกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติตามหนังสือที่ นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๙ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ หักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อทราบและถือปฏิบัติแล้ว

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี แจ้งว่า เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ตามาตรา ๕๐(๑) แหงประมวลรัษฎากรหลายประการ ดังนั้นเพื่อให้การหักและนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมหัก ณ ที่จ่าย เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอความร่วมมือส่วนราชการหรือองค์การรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้จ่ายเงินได้และมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่นำส่ง แจ้งให้พนักงานลูกจ้างได้จัดทำรายการเพื่อการหักลดหย่อนด้วยแบบ ล.ย. ๐๑ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.๙๖/๒๕๔๓ เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และให้หน่วยงานใช้แบบ ล.ย. ๐๑ ดังกล่าวเป็นหลักฐานประกอบการคำนวณหักค่าลดหย่อน เพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และเพี่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการคำนวณภาษีอย่างถูกต้อง กรมสรรพากรได้จัดทำโปรแกรมการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่าจ้าง ตามมาตรา ๕๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.๐๑) ได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th หรือหากมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามได้ที่ งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๗๑๙๕๐๐ ต่อ ๑๑๐

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี