ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

วันที่ 14 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 232 คน)
 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายสินเชื่อชะลอการขายข้าวเหนียว (จากเดิมที่เห็นชอบข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี ๑) โดยให้อยู่ภายใต้กรอบข้าวเปลือกหอมมะลิจำนวน ๒ ล้านตันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในพื้นที่ปลูกข้าวทุกจังหวัดทั่วประเทศ วงเงินสินเชื่อ ๒๓,๗๓๔ ล้านบาท และวงเงินค่าใช้จ่าย ๓,๙๗๘.๒๒ ล้านบาท ซึ่งระยะเวลาการให้สินเชื่อตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยข้าวเปลือกเหนียวที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๕ สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ ๒ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของราคาตลาด โดยพิจารณาจากราคาตลาดเฉลี่ยปัจจุบัน ตันละ ๑๐,๕๖๐ บาท กำหนดวงเงินสินเชื่อตันละ ๙,๕๐๐ บาท

เพื่อช่วยเหลือเกษตร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีค่าใช้จ่ายในการตากข้าวเปลือกและค่าแรงงานในการเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการ จึงให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกตันละ ๑,๕๐๐ บาท โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันเบิกรับเงินกู้ ๑,๐๐๐ บาท และจ่ายเพิ่มอีกตันละ ๕๐๐ บาท ในวันที่ไถ่ถอนข้าวเปลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

สำหรับการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว กำหนดวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกเหนียวทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชนิดอื่นๆ ตันละ ๒,๐๐๐ บาท (กำหนดไร่ละ ๘๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่) หรือ ไม่เกินครัวเรือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท โดยกรมการค้าภายในได้ขยายเวลาโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับภาคใต้จากเดิมที่กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๐๗๖๑๘๐

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี