รับสมัครงาน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมา

วันที่ 14 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 510 คน)
 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เลขที่ ๘๐/๑๙ ถนนราษฎรยินดี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๒๑๘๕๖

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี