ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (Geosynthetic Clay-Liner) พร้อมปูเรียงติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 16 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 308 คน)
 

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (Geosynthetic Clay-Liner) พร้อมปูเรียงติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ ของงานโครงการฝายห้วยทรายแดง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ pornchai@mail.rid.go.th หรือ http://gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๓ – ๔๖๑๒๘๗๗ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี