ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายท่าประจันท์ – บ่อขยะ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 16 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 

จังหวัดราชบุรี โดยที่ทำการปกครองอำเภอบ้านคา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายท่าประจันท์ – บ่อขยะ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ราคางบประมาณ ๓,๑๙๖,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคารั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๙๖,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๓ – ๒๗๒๑๐๐๐ ต่อ ๑๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี