ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

วันที่ 16 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 155 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการดังต่อไปนี้

            ๑.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๖ เครื่อง

           ๒.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง

ของโรงพยาบาลโพธาราม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๙ ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๕๕๓๐๐ – ๙ ต่อ ๖๔๐ หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ www.photharamhosp.go.th   

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี