ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านเขาพุนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 19 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
 

จังหวัดราชบุรี โดยโครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านเขาพุนก ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๖๘,๓๑๘.๓๕ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://procurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๒๕๗๙๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี