ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับนางเดือนล้อม บุญณรงค์ โครงการเดือนล้อม คันทรีโฮม หมู่ ๑๑ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง

วันที่ 19 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับนางเดือนล้อม บุญณรงค์ โครงการเดือนล้อม คันทรีโฮม หมู่ ๑๑ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๓,๐๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ งานอำนวยการ การประปาภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องงานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๓,๒๑๐ บาทค่าแบบ ๓,๐๐๐ บาท ภาษี ๒๑๐ บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง เลขที่ ๑๘๗ หมู่ ๑ ถนนชัฏป่าหวาย-โป่งกระทิง ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้งยกเลิกโครงการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง โทร. ๐๓๒ – ๓๖๔๓๙๗

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี