ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมด้านยุติธรรมชุมชน

วันที่ 19 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 143 คน)
 

              นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ากระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านยุติธรรมชุมชน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม จึงให้ทุกจังหวัดพิจารณาให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดราชบุรีตามอำนาจหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

            1.ด้านการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยให้จังหวัด อำเภอและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลให้ครบทุกตำบล ซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถสนับสนุนภารกิจดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอได้เป็นอย่างดี

            2.ด้านการประสานงาน ควรจัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อเป็นเครือข่ายในการทำงาน ใน 3 ระดับ ประกอบด้วย 1.ระดับจังหวัด จัดตั้งที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อเป็นเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 2.ระดับอำเภอ จัดตั้งที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ เป็นเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และเป็นศูนย์ประสานงานกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัด 3.ระดับตำบล จัดตั้ง ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่เหมาะสม) เพื่อเป็นเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลเป็นประธานกรรมการ

            3.ด้านการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและการสร้าความเชื่อมโยง 1.กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบัติงาน พร้อมบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมยุติธรรมชุมชน 2.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันสร้างความเป็นธรรมและอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ตลอดจนการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมพื้นที่/ตรงตามสภาพปัญหา 3.ร่วมกับสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 4.สร้างศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชนอื่นๆ ให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีเวทีบูรณาการเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

            4.ด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสม และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ให้ประชาชนทราบอีกทางหนึ่ง

            5.ด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จัดระบบช่องทางวัดความพึงพอใจของประชาชนและมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม ของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมร่วมกันตรวจผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

            ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนในทุกตำบลและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 111 ศูนย์ โดยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมการในชุมชน การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมาย การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทหรือการจัดการความขัดแย้ง เยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน เป็นต้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี