ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

วันที่ 19 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 303 คน)
 

สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่า มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ทุน

ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือร้อยละ ๗๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

๒.อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓.เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด

๔.ปัจจุบันไม่ได้ศึกษา หรือทำงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน

๕.มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศการรับสมัครคัดเลือกได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย "ทุนอื่นๆ” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ – ๕๔๗๑๙๑๑

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี