ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 19 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 29 คน)
 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้ Deltametrin % WP จำนวน ๓,๘๐๐ ลิตร

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://odpc.ddc.moph.go.th/,http://www.ddc.moph.go.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๑๐๗๖๑ – ๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี