ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝายทดน้ำห้วยนาคราชพร้อมขุดลอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 19 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 

จังหวัดราชบุรี โดยโครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝายทดน้ำห้วยนาคราชพร้อมขุดลอก ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๘๑,๕๗๑.๒๑ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://procurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๒๕๗๙๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี