ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ 20 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 464 คน)
 
            นายอุดม โชคสุชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาการขอใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองของบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) และพิจารณาหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำตายในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี