รับสมัครงาน
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 21 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 526 คน)
 

โรงพยาบาลบางแพมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลบางแพ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา ได้รับเงินค่าจ้างในอัตรา เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา ได้รับเงินค่าจ้างในอัตราจ้างวันละ วุฒิ ปวช. ในอัตราวันละ ๓๐๐ บาท วุฒิ ปวส. ในอัตราวันละ ๓๗๐ บาท และวุฒิปริญญาตรี ในอัตราวันละ ๔๑๐ บาท มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาด้านการสาธารณสุข, วิทยาศาสตร์สุขภาพ,เวชสถิติฯ

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางแพ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี