ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี เตือนประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์เตรียมการรับสถานการณ์ภัยหนาว ด้านการประมง

วันที่ 26 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 389 คน)
 

นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้อากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิของน้ำลดต่ำลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงไว้ได้ จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งในเชิงพาณิชย์ และเพื่อบริโภคหมั่นดูแลรักษาสุขภาพสัตว์น้ำทั้งในกระชังและบ่อดิน ในช่วงที่มีสภาพหนาวเย็นลง เพราะสภาพอากาศดังกล่าวจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารน้อยลง มีภูมิต้านทางต่ำ สุขภาพอ่อนแอ เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่าย ประกอบกับเชื้อโรคชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น้ำอันเนื่องมาจากภัยหนาว เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรปฏิบัติก่อนเกิดภัยหนาว ดังต่อไปนี้

๑.ติดตามสถานการณ์ข่าวสารจากสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด

๒.จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการออกจำหน่ายก่อนหรือในช่วงภัยหนาว

๓.ลดปริมาณการให้อาหารเพื่อป้องกันการเน่าเสีย โดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องหมั่นเก็บเศษอาหารที่เหลือออกจากกระชัง และทำความสะอาดกระชังไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เพราะโรคปลาบางชนิดเติบโตได้ดีในสภาพที่น้ำมีอุณหภูมิต่ำ โดยเฉพาะกลุ่มเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ปลาเป็นแผลและตายได้

๔.หมั่นสังเกตอาการต่างๆ ของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติจะได้แก้ไข และรักษาได้ทันที

๕.กรณีเกิดโรคระบาดให้ผู้ที่เลี้ยงปลาในบ่องดการเติมน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าบ่อ หรือระบายน้ำจากบ่อเลี้ยงออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และปรับสภาพน้ำในบ่อโดยใช้เกลือ ปูนขาวผสมน้ำสาด

๖.หากพบสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก หรือสงสัยว่าเป็นโรค ให้กำจัดซากสัตว์น้ำนั้นทันทีโดยการฝังหรือเผา ห้ามนำไปรับประทานเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรนำไปทิ้งตามสระ หรือคลองน้ำธรรมชาติ

๗.กรณีมีปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ติดต่อสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือสำนักงานประมงจังหวัด ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๓๗๖๕๖ เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อไป

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี