ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

วันที่ 26 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 329 คน)
 

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส) ได้ทีคำสั่ง กอร.รส. ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่ประสงค์จะขออนุญาตจัดกิจกรรมบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) ณ สนามหลวง หรือกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๑๗/๑ ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๒๔-๗๖๑๒-๔ หมายเลขโทรสาร ๐-๒๒๒๔-๐๑๒๑ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ratchaburi.go.th หัวข้อ ข่าวบริการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี