ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 27 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 259 คน)
 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับเยาวชน ชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑๖๐ คน ระยะเวลา รุ่นละ ๑๐ วัน โดยรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ ๑๗๔ ซอยงามวงศ์วาน ๑๗ ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เยาวชนที่สนใจขอรับทราบรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ – ๑๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๗ สำหรับเยาวชนต่างจังหวัด และปริมณฑล สมัครได้ที่ สำนักงานจังหวัด ในแต่ละจังหวัดที่เยาวชนศึกษา หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.parliament.go.th/dyouth เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี