ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปี ๒๕๖๐

วันที่ 28 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 544 คน)
 

นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถือเป็นกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามและเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้ประชาชนทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การสวดมนต์จะทำให้เจริญสติ ทำให้จิตเกิดสมาธิ จิตใจสงบสุข เป็นสิริมงคลกับชีวิต ครอบครัวและประเทศชาติ ซึ่งนำความสุขที่แท้จริงมาสู่คนไทย โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมในมิติทางศาสนา สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทยอย่างมั่นคง

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเน้นความพอเพียง ความเรียบง่าย เกิดความสงบร่มเย็น ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม กิจกรรมที่จัดขึ้นคือ สวมมนต์/อธิษฐาน/ขอพร พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดอมรินทราราม วัดเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และวัดที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๐๓๒ – ๓๒๒๗๘๖


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี