ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมอนุรักษ์ สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ชาติพันธุ์มอญ (เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี)

วันที่ 12 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)
 

นางประนอม  คลังทอง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า  จังหวัดราชบุรี โดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กำหนดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมอนุรักษ์ สืบทอด ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ชาติพันธุ์มอญ  (เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี)  ในวันที่ 14  มกราคม 2560  เวลา  16.30 น.  ณ วัดมะขาม  ตำบลคุ้งพยอม  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  เพื่อเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยนำเสนออัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมอญ ให้เป็นจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และศึกษาวิถีชีวิตให้แพร่หลายยิ่งขึ้น  โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เห็นความสำคัญของวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมอญ  ภายในงานมีกิจกรรม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น , ขบวนแห่นาคของชาวไทยมอญชมนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยมอญ  


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี