รับสมัครงาน
สำนักงานอัยการภาค 7 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน ครั้งที่ 7

วันที่ 17 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 281 คน)
 

สำนักงานอัยการภาค 7 รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน  โดยประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา ประจำสำนักงานอัยการภาค 7 แต่เนื่องจากไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศ  สำนักอัยการภาค 7  จึงประกาศขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2560 นั้น  บัดนี้พ้นกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จึงเห็นควรให้ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการดังกล่าวจนถึง 6  กุมภาพันธ์  2560   โดยมีรายละเอียดดังนี้  ตำแหน่ง  คนสวน  จำนวน  1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเหมาบริการ  6,700  บาท/เดือน  ระยะเวลาการจ้าง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560  สิ้นสุดสัญญาเพียงวันที่ 30  กันยายน) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้   

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานอัยการภาค 7  ชั้น 4  ถนนสมบูรณ์กุล  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์ 2560  ในวันและเวลาราชการ  หรือ โทร. 0 3232 7120  หรือ 0 3232 7126  


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี