ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนองค์การเอกชนร่วมเป็นเครือข่ายช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 1 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 124 คน)
 

พันตำรวจโท ดิตถชาติ กอสนาน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยองค์การเอกชน พ.ศ. 2559 โดยมุ่งหวังให้องค์การเอกชน ได้แก่ ชมรมหรือกลุ่มบุคคล สมาคม มูลนิธิ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล เข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในภารกิจ ช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกระดับรวมไปถึงการวางรากฐานความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ ในภารกิจการให้การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การเอกชนเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว  

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนชมรมหรือกลุ่มบุคคล สมาคม มูลนิธิ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคลเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายองค์การเอกชนในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสามารถยื่นคำขอการรับรองพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดไว้ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3232-7439-40 หรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.ect.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี