ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 1 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 

สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) ได้ถวายทุนการศึกษาแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 5 ทุน  และผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกทุนจะต้องกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ หรือทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือร้อยละ 85 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ  ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม  หัวข้อย่อย ทุนอื่นๆ   หรือ  โทร. 0 2547 1911


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี