ข่าวประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

วันที่ 2 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 315 คน)
 

3.ประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
- นายกรัฐมนตรี ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดความรวดเร็วเป็นรูปธรรม
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน ที่รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พร้อมด้วยรองประธาน ตัวแทนคณะกรรมาธิการ ของ สนช. 12 คณะ ตัวแทน กมธ. ของ สปท. 16 คณะ กรรมการประสานงาน ในส่วนของ สปท. และ สนช. รวมถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) บางคนเข้าร่วมประชุมฯ โดยจะมีการพิจารณา ลำดับความสำคัญของวาระปฏิรูป ที่จะขับเคลื่อนในปี 2560 โดยจะมีการแบ่งงานปฏิรูปทั้งในส่วนของหารพัฒนาการบริหารจัดการ งานที่ต้องบูรณาการระหว่างหน่วยงาน รวมถึงเรื่องใดที่สามารถทำเดินการได้ทันทีและเรื่องใดที่ต้องปรับกฎระเบียบที่เหมาะสมกับการพัฒนา ที่สำคัญคือการทำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านปฏิรูปให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

- ผู้ตรวจการแผ่นดิน รณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม
 พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดสัมมนา "เหลียวหน้า-แลหลัง จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ" พร้อมกล่าวว่า การดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา ได้พิจารณาสอบสวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน รวมทั้งเรื่องจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนรัฐธรรมนูญที่ผ่านการทำประชามติ กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม นำไปใช้บังคับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ //ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ //สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร //สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดิน จะมีส่วนร่วมเพียงการยกร่างมาตรฐานทางจริยธรรมเท่านั้น

- ที่ประชุม ป.ย.ป.วางแนวทางเร่งรัดงานปฏิรูป พร้อมพิจารณาวาระการปฏิรูปเร่งด่วน 27 วาระ
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.เปิดเผยผลการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ว่า การประชุมในวันนี้ได้มีการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ร่วมกันและให้แนวความคิดในการเดินหน้าปฏิรูป พร้อมย้ำถึงการตั้งคณะกรรมการ ป.ย.ป.เพื่อเร่งแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการเดินหน้าปฏิรูปและสร้างความปรองดอง นอกจากนี้จะใช้เวลา 1 ปีนับจากนี้ สานต่อสิ่งที่ดำเนินการมา 2 ปีครึ่ง เพื่อส่งต่อให้กับรัฐบาลชุดต่อไป โดยทุกอย่างยังคงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ที่ต้องมีกฎหมายลูก 10 ฉบับ และส่วนตัวต้องให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา พร้อมยืนยืนว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อทอดเวลาในการบริหารราชการแผ่นดิน นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ผู้เข้าร่วมประชุมและข้าราชการพอใจที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ซึ่งได้เสนอแผนงานตามที่ต้องการจริง เพราะที่ผ่านมามีการดำเนินการแต่ไม่ได้รับการปฏิบัติเท่าที่ควร
--------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี