ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 6 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 464 คน)
 
3.ประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
- กรมทรัพยากรน้ำ พัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลจาก 30 หน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำในอนาคต
นายวรศาสตร์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เมขลา ว่า จะพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ โดยจะเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลจาก 30 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการน้ำแต่ละสถานการณ์ และรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยภารกิจสำคัญของศูนย์ฯ คือการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอในเชิงนโยบายเกี่ยวกับปริมาณน้ำแต่ละฤดูกาล และการวางแผนบริหารจัดการในอนาคตของประเทศไทย นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติจะเชื่อมโยงกับศาสตร์พระราชา เรื่องการจัดการใน 25 ลุ่มน้ำหลักทั่วประเทศ เพื่อเสนอทางเลือกที่มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อรัฐบาลในการตัดสินใจ
 
- ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นห่วงสถานการณ์น้ำใช้รับหน้าแล้ง
นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เป็นห่วงปัญหาน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัด มีปริมาณน้ำเหลือน้อย โดยเฉพาะเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา //ล่าสุด มีน้ำใช้การได้เพียง 84 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 26 ของความจุอ่าง ทำให้ต้องประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำลำตะคอง และมีมติให้ชาวนางดทำนาปรังโดยเด็ดขาด เพื่อเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภค //ทั้งนี้ลุ่มน้ำลำตะคอง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้งมาแล้ว 2 ปีซ้อน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมรับมือ สั่งประปาส่วนภูมิภาค สูบน้ำมาเก็บไว้สำรอง เพื่อให้มีใช้ตลอดปี
-------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี