ข่าวประชาสัมพันธ์
ปล่อยขบวนรถขนฟางอัดก้อนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนมที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 6 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 451 คน)
 

            นายนัยฤทธิ์  จำเล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย อาทิ สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด ,สหกรณ์โคนมบางสะพาน จำกัด ,สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด และสหกรณ์โคนมชุมพร จำกัด กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารหยาบ เช่น ฟางอัดก้อนให้โคนมกิน องค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากทั่วประเทศ จึงพร้อมใจกันร่วมบริจาคเงินจัดซื้อฟางอัดก้อนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยมอบหมายให้ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาฟางอัดก้อน จำนวน 8,900 ก้อน เพื่อจัดส่งไปช่วยเกษตรกรโคนมภาคใต้ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี