ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดส่วนราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี กำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 32)

วันที่ 6 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)
 

นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี ได้ออกประกาศการกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้า และบริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เพื่อเพิ่มอัตราค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีสำหรับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยประกาศดังกล่าวสิ้นผลใช้บังคับในวันที่ 25 มกราคม 2560 และเห็นควรคงมาตรการป้องปรามการฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคต่อไป หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี จึงออกประกาศขยายเวลากำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในเขตท้องที่จังหวัดราชบุรี เป็นระยะเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่ วันที่ 26 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  ในกรณีที่มีบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในช่วงระยะเวลาที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนั้น เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับ ซึ่งเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ การเปรียบเทียบตามที่กำหนดในข้อ 6 วรรค 2 แห่งระเบียบสำนักคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี ว่าด้วยขั้นตอนวิธีการ และอัตราการเปรียบเทียบคดี พ.ศ.2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี