ข่าวประชาสัมพันธ์
กพร. ยืนยันการทำเหมืองไม่มีส่วนทำให้เกิดดินถล่มในพื้นที่น้ำท่วม ผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 6 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)
 

             นายสมบูรณ์  ยินดียั่งยืน   อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เปิดเผยว่า  พื้นที่บริเวณที่มีการทำเหมืองแร่ภูเขาตามที่เป็นข่าว มี 2 บริเวณ  ได้แก่  หมู่เหมืองแร่เฟล์ดสปาร์  ตำบลนบพิดำ  อำเภอนบพิดำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่เหมืองแร่แบไรต์  ตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิดำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ทั้ง 2 บริเวณ  พบว่า 1.หมู่เหมืองแร่เฟล์ดสปาร์  ตำบลนบพิดำ  อำเภอนบพิดำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีประทานบัตร จำนวน 4 แปลง  พื้นที่เป็นหินแกรนิตแข็งและมีสายแร่เฟล์ดสปาร์แทรก  สภาพพื้นที่ที่มีการทำเหมืองมีความมั่นคงแข็งแรง มิได้มีดินถล่มจากพื้นที่การทำเหมืองแต่อย่างใด 2.หมู่เหมืองแร่แบไรต์  ตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิดำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีประทานบัตร จำนวน 2 แปลง  สภาพหน้าเหมืองและพื้นที่การทำเหมืองเป็นหินปูน  มีความมั่นคงแข็งแรง  มิได้มีการพังทลายแต่อย่างใด

กรณีดินถล่มในพื้นที่บนเขาหลวง  ซึ่งเป็นคนละพื้นที่กับพื้นที่ที่มีการทำเหมือง  เป็นไปตาม

ธรรมชาติของพื้นที่ภูเขาในภาคใต้  เนื่องจากฝนตกหนัก  น้ำฝนมีปริมาณมากว่าปกติ ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนภัยดินถล่มจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำต่อเนื่อง

นายสมบูรณ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า การอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่  ผู้ขอประทานบัตรจะต้อง

จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA)  ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านเหมืองแร่  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบก่อน  ซึ่งรายงานดังกล่าวได้กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบจากการทำเหมือง ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงแข็งแรงของหน้าเมือง การป้องกันดิน-หินถล่ม  ตลอดจนการป้องกันมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด  อย่างไรก็ตาม  กรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่เหมืองแร่ทุกแห่ง  หากพื้นที่บริเวณใดมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการทำเหมือง  จะกำหนดมาตรการและสั่งการให้แก้ไขปรับปรุงทันที  รวมทั้งหากพบการทำเหมืองออกนอกเขตพื้นที่ประทานบัตร  หรือการทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้  แม้ว่าผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่ภายใต้จะได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมเนื่องจาก

เส้นทางถูกตัดขาด  แต่ผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้ประกอบการสมาชิกเครือข่าย  CSR-DPIM  ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ยังร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสอบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทั้งเงินช่วยเหลือ  ถุงยังชีพ  และการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ออกมาซ่อมแซมสะพานและเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี