ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกฯ ประชุม กอ.รมน.

วันที่ 7 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 185 คน)
 

ทอป 5 วันที่ 6 ก.พ. 60 เรื่อง นายกฯ ประชุม กอ.รมน.

1  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการสรุปผลปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ของกอ.รมน. และแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2560
               พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.เป็นประธานในงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของกอ.รมน. โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมซึ่งมีวัตถุประสงค์ ให้ทุกหน่วยงานรับทราบผลการปฏิบัติงานในปี 2559 พร้อมทั้งรับทราบ กรอบการทำงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ของปี 2560 รวมถึงรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2558 ถึง 2564 ตลอดจนให้นายกรัฐมนตรีได้พบป่ะมอบนโยบายและกรอบแนวทางในการปฏิบัติ ด้านการรักษาความมั่นคง ประจำปี 2560 แก่หน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน.และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
         ทั้งนี้จากการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ในปี 2559 สรุปได้คือ หน่วยงานด้านความมั่นคง และภาคประชาชนได้ร่วมกันเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคง ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสนับสนุน นโยบายของรัฐ ในการสร้างความรักและสามัคคี ของคนในชาติ ผ่านศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใหม่ นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ การแก้ปัญหา ในพื้นที่ตังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ โดยมนปี งบประมาณ 2559 มีสถิติการก่อเหตุ และการสูญเสียลดลงในรอบ 12 ปี

2    นายกรัฐมนตรี ขอบคุน กอ รมน มีผลงานคืบหน้า ขอทำงานกำหนดแผนสอดคล้องกับการปฎิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมขออย่าขยายความข้อเสนอการปรับกฎหมายคดีทุจริตเพราะยังต้องผ่านการศึกษาอย่างรอบคอบ 
               พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.กล่าวภายหลังเป็นประธานในงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของกอ.รมน.ว่าได้สั่งการให้ กอ รมน จัดทำแผนแต่งะด้านครอบคลุมการปฏิรูป 36 ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขณะเดียวกันขอบคุน กอ รมน ที่ทำงานคืบหน้าหลายด้าน ทั้งการดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการทำงานของหน่วยงานความมั่นคงและการประสานทำงานกับทุกหน่วยงานในทุกระด้บ ซึ่งการทำงานทั้งหมดต้องไม่ซ้ำซ้อน 
          นอกจากนี้ในส่วนของ กอ รมน ยังต้องดูในส่วนของการปราบปรามทุจริต ซึ่งใช้กลไกและอำนาจตามปกติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน ซึ่งจะมีการรายงานการทำงานในภาพรวมมายังนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร


-----------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี